Statut

Statut
Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Profesorskiego

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Profesorskiego”, używające skrótu „SMOP”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które ma na celu:

a)      ochronę praw i interesów mieszkańców Osiedla Profesorskiego „Przyjaźń” w Warszawie oraz ich rodzin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,

b)      reprezentowanie mieszkańców wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych,

c)      działanie na rzecz społeczności lokalnej w zakresie:

– utrzymania ogrodowego charakteru Osiedla Profesorskiego,
– utrzymania charakteru zabudowy jednorodzinnej – objętej ochroną konserwatora wojewódzkiego,

– modernizacji infrastruktury Osiedla Profesorskiego,

d)     uzyskanie przez mieszkańców Osiedla Profesorskiego „Przyjaźń” prawa własności zajmowanych przez nich nieruchomości,

e)      informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowania,

f)       integrację społeczności lokalnej,

g)      wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie, Osiedle „Przyjaźń” 125.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104, z późn. zm.) i niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a)    współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

b)    współpracę z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej i wszelkimi innymi podmiotami posiadającymi lub nie posiadającymi osobowości prawnej,

c)    doradztwo i pomoc ekonomiczną oraz prowadzenie szkoleń na rzecz członków oraz sympatyków Stowarzyszenia,

d)    prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

e)    działalność charytatywną,

f)    działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

g)    ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,

h)    podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,

i)    kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i sztuki,

j)    upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

§ 8

Dla realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje, może przystępować do związków stowarzyszeń, wchodzić w związki oraz zawierać umowy o współdziałaniu z fundacjami i innymi podmiotami prawnymi, w granicach dopuszczonych prawem.

§ 9

1.    Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

2.    Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników.

3.    Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

 

ROZDZIAŁ II

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a)    popierać cele Stowarzyszenia i przyczyniać się do ich realizacji,

b)   przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa,

c)    regularnie płacić składki członkowskie,

d)   dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

e)    swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

§ 13

1.    Członek Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, a głównie:

a)    korzystać z przysługującego mu czynnego i biernego prawa wyborczego,

b)   korzystać z lokalu Stowarzyszenia,

c)    posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

d)   wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia,

e)    korzystać w swej działalności z opieki, gwarancji, rekomendacji Stowarzyszenia,

f)    korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, stawianych do dyspozycji członków Stowarzyszenia.

2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

Członkowie wspierający korzystają z tych samych praw co członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje:

1.      Przez rezygnację ustną złożoną wobec Zarządu.

2.      Na drodze wykluczenia przez Zarząd:

a)      za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b)      za nieusprawiedliwione uchylanie się od pracy na rzecz Stowarzyszenia,

c)      za zaleganie z opłatą składki członkowskiej,

d)     za utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

e)      na pisemny umotywowany wniosek przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia

3. W związku ze śmiercią członka Stowarzyszenia.

§ 15

Od uchwały w sprawie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie przynajmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, które podejmuje ostateczną uchwałę.

 

ROZDZIAŁ III

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zgromadzenie Członków,

2.      Zarząd,

3.      Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

1.      Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej jeden raz w roku lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków lub Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2.      W Walnym Zgromadzeniu, w pierwszym terminie, powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków.

3.      W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście mają głos doradczy.

4.      Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a)        uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b)        uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,

c)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d)       udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e)        wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)         uchwalanie zmian Statutu,

g)        podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Zarząd innych organizacji,

h)        podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

i)          rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

j)          rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

5.      Uchwały Walnego zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów.

6.      Zmiana Statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczbę uczestników w II terminie.

7.      Każdemu członkowi przysługuje tylko 1 głos.

§ 20

1.      Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, na 3-letnią kadencję.

2.      Zarząd składa się z prezesa, 1 wiceprezesa, skarbnika i do 2 członków Zarządu.

3.      Spośród swojego grona Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

4.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5.      Do kompetencji Zarządu należy:

a)    przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b)   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d)   zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e)    ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 21

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 do 3 członków.

3.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b)      występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,

c)      składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.

4.      Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a)    być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)   być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§ 22

W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, organ dokooptowuje nowych członków, jednak nie więcej niż 1/3 składu.

§ 23

1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2.      Zarząd zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

3.      Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie upoważnieni są do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych.

4. Zakazuje się jakichkolwiek form wyprowadzania majątku Stowarzyszenia, a w szczególności:

a) udzielania pożyczek i zabezpieczeń z majątku Stowarzyszenia,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

.
ROZDZIAŁ IV

INNE POSTANOWIENIA

§ 24

1.      Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2.      Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o stowarzyszeniach.

Warszawa 10.12.2008 r.